Algemene voorwaarden Voos jewels & more

 

Artikel 1. Definities
1.1 Algemene Voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via www.voosjewels.nl zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;

1.2 Onderneming: www.voosjewels.nl (hierna te noemen “Voos jewels & more'') is handelsnaam van Voos jewels & more en is een winkel die online sieraden en accessoires en aanverwante artikelen door “koop op afstand” aanbiedt aan consumenten;

1.3 Consument: een persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen Voos jewels & more en de consument.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Voos jewels & more en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.voosjewels.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;

2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen altijd van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen;

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Voos jewels & more erkend.

 

Artikel 3. Overeenkomsten 
3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Voos jewels & more. Voos jewels & more is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

 

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen van Voos jewels & more zijn vrijblijvend. Voos jewels & more behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is;

4.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Alvorens het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via de website gecommuniceerd;

4.3 Voos jewels & more kan niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 5. Betalingen
Betalingen dienen altijd geheel vooraf voldaan te worden.

5.1 Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals hieronder vermeld en aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een consument kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten;

5.1.1 iDeal: Als u bankiert via internet o.a. met Rabobank, ABN-AMRO, SNS Bank en ING, kunt u via onze site uw bestelling op een veilige manier online betalen. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van iDeal;

5.1.2 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument (of een aanvraag daartoe), zijn de vorderingen van Voos jewels & more onmiddellijk opeisbaar;

5.1.3 Indien Voos jewels & more haar vordering ter incasso uit handen moet geven aan een extern persoon, is de consument een vast bedrag van 15% van de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Indien Voos jewels & more kan aantonen noodzakelijk hogere kosten te hebben gemaakt, dan komen ook deze voor rekening van de consument.


Artikel 6. Levering 
6.1 De meeste artikelen uit de online shop zijn uit voorraad leverbaar. Helaas kan het voorkomen dat een artikel onverhoopt niet meer leverbaar is, dan zal de consument zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld worden.

6.2 Voos jewels & more streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 1-2 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt naar het opgegeven aflever-adres. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. 

6.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor diens uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien;

6.4 De bestelling moet uiterlijk 14 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 14 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren;

6.5 Aan de leveringsplicht van Voos jewels & more zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden;

6.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retour- en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument;

6.7 Aangeboden producten worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven. Het kan echter voorkomen dat er kleur- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.

6.8 Voos jewels & more is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade. 

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan Voos jewels & more op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

 

Artikel 8. Retourneren/Ruilen van artikelen 
8.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de artikelen. Mocht u desondanks een artikel niet wensen te houden, dan heeft u het recht het product binnen 8 werkdagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen op locatie.

8.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar recht tot ruiling maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en onbeschadigd en in de originele staat en verpakking aan Voos jewels & more retourneren, conform de door Voos jewels & more verstrekte redelijke en duidelijke instructies;

 • Het artikel dient binnen 8 dagen na ontvangst retour bij ons te zijn binnengekomen
 • Oorbellen mogen niet retour (i.v.m. hygiënische redenen)
 • Artikelen mogen niet gebruikt zijn
 • Artikelen verkeren in originele staat en/of verpakking 

8.3 Voos jewels & more accepteert uitsluitend retouren/ruilingen waarvoor de instructies zijn gevolgd. Retouren/ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen worden niet geaccepteerd;

8.4 Consument is zelf verantwoordelijk voor het retour sturen van het/de artikel(en);

8.5 De kosten van het retourneren komen voor rekening van de consument, tenzij anders is overeengekomen.

8.6 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de retour storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening.

 

Artikel 9. Klachten
Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling

9.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij opgemerkte gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via het e-mailadres voossieraden@outlook.com. Dit dient binnen 7 dagen gemeld te worden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dan dient u dit binnen 7 dagen aan ons te melden. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar voossieraden@outlook.com. 

Deze garantie vervalt wanneer u zonder overleg zelf getracht heeft het gebrek te herstellen en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Indien u een dergelijke klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar voossieraden@outlook.com.

Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, in overleg met u, oplossen. In alle gevallen dienen de instructies voor het terugzenden, zoals u die ontvangt bij het aanmelden van uw klacht, correct te worden gevolgd.

Om de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen exact op te volgen.

 

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in een zeer goede conditie te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wij bieden 30 dagen garantie na aankoop van het product. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Vul het contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug met een oplossing.

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar voossieraden@outlook.com. Leidt dit niet tot een passende oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 Iedere aansprakelijkheid van Voos jewels & more en producten van Voos jewels & more voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is Voos jewels & more aansprakelijk voor de schade die door derden wordt veroorzaakt.

10.2 Voos jewels & more aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van de producten van Voos jewels & more.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van Voos jewels & more jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan HIPP verschuldigd is.

 

Artikel 11. Overmacht 
11.1 Voos jewels & more heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit zal gebeuren middels een schriftelijke mededeling. Dit zonder dat Voos jewels & more gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en rechtvaardigheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Voos jewels & more kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

 

Artikel 12. Auteursrechten
12.1 Alle foto’s, teksten en andere werken op onze website zijn werken in de zin van de Auteurswet en de bijkomende auteursrechten komen toe aan Voos jewels & more. Het overnemen van deze werken is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen.

Artikel 13 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 8 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het product wenst te behouden. Indien zij van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van haar herroepingsrecht is zij verplicht dit binnen 8 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het contactformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van haar herroepingsrecht dient de consument het product binnen 8 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, door middel van een bewijs van verzending.

 

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 8 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van haar herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte duidelijke instructies.

 

Artikel 14 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor haar eigen rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer aangetoond kan worden. Terugbetaling zal geschieden via  hetzelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument schriftelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 

Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

  2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 7. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

Voor de privacy verklaring druk op deze link.